Jajang, J., B. Pratikno, and M. Mashuri. “Comparing of Car-Bym, Generalized Poisson, and Negative Binomial Models on Tuberculosis Data in Banyumas Districs: Pembandingan Model Car-Bym, Generalized Poisson, Dan Binomial Negatif Pada Data Tuberkolosis Di Kabupaten Banyumas”. Indonesian Journal of Statistics and Its Applications, vol. 5, no. 1, Mar. 2021, pp. 130-4, doi:10.29244/ijsa.v5i1p130-140.